فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

فصل دوم پایان نامه ها معمولا به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می‌شود. در این فصل ازز پایان نامه در قسمت مبانی نظری می‌بایست تمامی مفاهیم و توضیحات لازم در جهت آشنایی با موضوع نگارش گردد.

در فصل دوم پایان نامه می‌بایست مدل ها; نظریه ها و روش های موجود در رابطه با موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در قسمت پیشینه پژوهش لازم است که به تحقیقات گذشته پرداخت شود و معمولا تحقیقات پنج سال اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید موضوعاتی که در پیشینه پژوهش آورده می‌شود باید به موضوع پایان نامه مرتبط باشد.

لازم به ذکر است در انتهای پیشینه پژوهش جهت خلاصه سازی می‌توان یک جدول با نام جدول روند طراحی کرد.

آموزش قسمت بعدی ->

خرید پروژه->

در این جدول تمامی مطالعات انجام شده به صورت خلاصه آورده می‌شود.

این جدول دارای بخش های مختلف شامل موارد زیر می‌باشد:

1- شماره

2- نام محقق

3- موضوع

4- هدف

5- روش

6- نتایج

نکات فصل دوم پایان نامه

1- توجه داشته باشید در قسمت مبانی نظزی باید تمامی متغیر های پژوهش(مستقل و وابسته) مورد بررسی کامل قرار می‌گیرد و همچنین در نهایت رابطه متغیر ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد. جهت نگارش فصل دوم پایان نامه نیاز است محقق از 20-100 منبع لاتین و داخلی استفاده نماید و با هم ترکیب کردن مقالات جدید فصل دوم را نگارش نماید.

2- لازم به ذکر است تمامی توضیحات در قسمت مبانی نظری می‌بایست رفرنس داشته باشد و نباید قسمت زیادی از متن را از یک منبع استخراج نمود.