نرم افزار سیلواکو SILVACO یک نرم افزار در حیطه شبیه سازی نیمه هادی می باشد.این نرم افزار توانایی شبیه سازی فرایند ساخت ادوات نیمه هادی (اکسیداسیون، نفوذ، کاشت یونی، زدایش، لایه نشانی و لیتوگرافی و …). همچنین نرم افزار سیلواکو (SILVACO) توانایی شبیه سازی تجهیزات نیمه هادی شامل MOSFET ها، HEMT، سلول خورشیدی. ادوات اپتوالکتریک، نمایشگرهای ارگانیکی، کوانتومی، لیزرهای نیمه هادی و … را دارا است.