پایتون یک زبان برنامه نویسی محبوب است. توسط گیدو ون روسوم ایجاد شده و در سال 1991 منتشر شد. Python یک زبان برنامه نویسی سطح بالا است. فلسفه طراحی پایتون با استفاده قابل توجه از فضای سفید قابل توجه ، بر خوانایی کد تأکید دارد. ساختارهای زبان و رویکرد شی گرا آن کمک به برنامه نویسان برای نوشتن کد منطقی واضح برای پروژه های کوچک و بزرگ است. برای موارد زیر استفاده می شود: