درک تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی: میانجیگری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی

موضوع: درک تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی: میانجیگری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مقاله ترجمه شده مدیریت شامل 27 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

قاعده انصاف در حقوق قراردادها

موضوع: قاعده انصاف در حقوق قراردادها مقاله انسانی شامل 36 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

نقش پراکندگی بین شرکتی قابلیت های بازاریابی بین المللی در استراتژی بازاریابی

موضوع: نقش پراکندگی بین شرکتی قابلیت های بازاریابی بین المللی در استراتژی بازاریابی و نتایج کسب و کار مقاله ترجمه شده مقاله ترجمه شده مدیریت شامل 40 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد