پلکسیس (گاهی اوقات سبک سازی پلکسیس ، کرنش هواپیما و تقارن محوری ، نشان دهنده انواع هندسی مورد استفاده در کد اصلی) یک برنامه رایانه ای است که تجزیه و تحلیل عناصر محدود (FEA) را در حوزه مهندسی ژئوتکنیک انجام می دهد ، از جمله تغییر شکل ، پایداری و آب جریان. رویه های ورودی امکانات پیشرفته خروجی را قادر می سازد تا نمایش دقیق نتایج محاسبات را ارائه دهد. پلکسیس کاربران جدید را قادر می سازد تا پس از تنها چند ساعت آموزش با بسته کار کنند.