لیزرل یک برنامه برنامه ارائه شده توسط ویندوز برای انجام مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و سایر مدل سازی های ساختار خطی مرتبط است (به عنوان مثال; مدل سازی معادلات ساختاری چند سطحی ، مدلسازی چند سطحی خطی و غیر خطی و غیره).