نرم افزار گمز Gams یک ابزار جامع، قدرتمند و فراگیر در جهت حل مدل های ریاضی حتی در ابعاد خیلی بزرگ روز به روز نقش مهم تری در رشته های مهندسی ایفا می نماید، لازم به ذکر است هر کجا نیاز به تصمیم گیری بهینه با محدودیت زمان، هزینه و منابع داشته باشیم می بایست از مدل سازی ریاضی استفاده کرده. در همین راستا گمز از ابزارهای بسیار کارآمد حل این نوع مدل ها است.