آموزش پایان نامه

اهمیت و ضرورت پایان نامه

در قسمت اهمیت و ضرورت محقق باید اهمیت موضوع پایان نامه را بیان نماید و روشن کند که این موضوع چه اهمیتی دارد و چرا باید تحقیق شود و وقتی تحقیق تمام شد، پایان نامه چه چیزهایی را می خواهد گزارش کند و آیا ارزش ارائه دارد. محقق اهمیت تحقیق را در طرح خود به صورت یک رشته منطق گویا و منظم و با توجه به تمام جنبه های آن توصیف و بیان می نماید. در این بخش می بایست جوانب موضوع، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و کاربردی توضیح داده شود. در این مورد، پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام آن پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. بدین منظور باید به نکات زیر توجه نماید:

 • اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟
 • نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟
 • نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید با توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟
 • اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟
 • نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟
 • نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

همچنین آموزش کامل پروپوزال نویسی را مشاهده نمایید

جهت خرید پرژه آماده کلیک کنید

جهت مشاوره پایان نامه و ثبت سفارش کلیک کنید

بهترین روش برای نوشتن اهمیت و ضرورت چیست؟

1- اهمیت تحقیق در پایان نامه

مقوله ای که در تحقیق بسیار قابل توجه است، مقوله اهمیت و ضرورت تحقیق است. بسیاری از محققان معتقدند که این دو مقوله، مجزا از هم هستند؛ یعنی وقتی از اهمیت تحقیق سخن می گوییم، یعنی این تحقیق از نظر چه ابعاد و مؤلفه هایی مهم است. اینک چند ملاک برای معرفی با تشخیص اهمیت انجام یک تحقیق ارائه می کنیم:

 • مبتلا به بودن: یکی از نشانه های مهم بودن یک مسئله، آن است که مبتلابه تعداد زیادی از واحدهای تحلیل (افراد، گروه ها، سازمان ها با جوامع) باشد. این معیار، بیانگر گستره مسئله است.
 • به شدت مسئله: یکی دیگر از نشانه های اهمیت پژوهش درباره آن است. هر چقدر پیامدهای منفی متعددی بر یک مسئله، مترتب باشد، اهمیت تحقیق درباره آن مسئله بیشتر می شود. به شدت مسئله از یک زاویه دیگر نیز می شود نگاه کرد، چنانچه مسئله ای، هستی و تمامیت واحد تحلیل را تهدید کند؛ به خودی خود مهم قلمداد می شود.
 • تقدم در مدل تحلیلی: گاهی اوقات مسائل مختلفی برای تحقیق وجود دارد. یکی از نشانه های مهم تر بودن یک مسئله بر سایر مسائل، نشان دادن روابط علی بین آن مسائل (اصطلاحا طراحی مدل تحلیلی) و تعیین جایگاه مسئله مورد نظر در مدل تحلیلی است. بدین معنا که هر چقدر مسئله مورد نظر محقق، در مدل تحلیلی تقدم بیشتری از حیث زمانی داشته باشد و بتواند علت سایر مسائل مطرح شده در مدل قلمداد شود. اهمیت تحقیق در باره آن بیشتر می شود.
اهمیت تحقیق را می توان از دو دریچه، مورد توجه قرار داد:

یک. از جهت نظرى

پژوهشگر در نگارش اهمیت تحقیق خود، باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان کند. او برای این کار، باید نشان دهد که تحقیق مزبور، از دیدگاهی جدید و خلاقانه به مسائل نگاه می کند. در بیان اهمیت موضوع تحقیق، باید بتواند اهمیت و ارزش تحقیق را نسبت به نظریه های موجود و با شرایط موجود، به اثبات برساند.

اغلب پژوهشگران در مطالعات خود، متوجه جای خالی موضوعی می شوند و تحقیق مزبور، باید این کمبود را جبران کند. اگر تحقیق در مورد یک تئوری با مدل است، در آن صورت، تحقیق می تواند آزمون مهمی از آن تئوری باشد و با امکان دارد پژوهشگر از مفاهیم با اصولی استفاده کند که پژوهشگران قبلی استفاده کرده اند و پرسش های خود را همانند پرسش هایی که آنان در تحقیقات پیشین به کار گرفته اند، تنظیم کند؛ ولی داده ها از گروه های متفاوت جامعه و زمان دیگری، جمع آوری می شود. از این رو، نتایج حاصل از تحقیق، می تواند موجب گسترش تئوری پیشین گردد.

به این مثال توجه کنید:

تحلیل محتوای مجلات ورزشی ایران، موضوعی است که بسیار مورد توجه متخصصان ارتباطات در ورزش بوده است. حال فرض کنید دانشجویی با این عنوان که قصد دارم محتوای روزنامه های ورزشی ایران را مورد مطالعه قرار دهم، اگر به ما مراجعه کند، مسلما از او خواهیم پرسید تحقیق شما از چه نظر اهمیت دارد؟ این تحقیق که تا کنون بارها انجام شده است؟ چرا فکر می کنید انجام این تحقیق مهم است؟

اگر او پاسخ دهد که با توجه به شرایط امروز: اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ساختار مدیریتی ورزش کشور، به نظر می آید که نتایج تحقیقات قبلی با شرایط فعلی تفاوت داشته باشد، به همین دلیل تمایل دارم که محتوای روزنامه ها را در شرایط فعلی مورد بررسی قرار دهم. در آن صورت، به نظر می رسد دلیل ایشان برای اهمیت انجام تحقیق تا حد زیادی قانع کننده است.

دو. از جهت عملی (کاربردی)

به طور معمول، تحقیقات برای جامعه از ابعاد مختلفی اهمیت دارد. برای مثال: نتایج تحقیق می تواند کدام مشکل جامعه را حل کند؟ یا در کدام سازمانها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این اهمیت انجام تحقیق از بعد عملی با کاربرد نتایج تحقیق در شرایط واقعی است. در این زمینه باید معلوم شود که نتایج حاصل از این پژوهش چگونه در قسمت های مختلف آموزش، خدمات و مدیریت حرفه مورد نظر و با گسترش علم به طور اعم، تأثیر خواهد گذاشت.

2- ضرورت تحقیق در پایان نامه

همان طور که اشاره شد، ضرورت تحقیق با رویکرد به دو مؤلفه «زمان» و مکان» صورت می گیرد.

بنابر این، گاهی موضوعاتی مهم هستند؛ اما ضروری نیستند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در تحقیق و فرایند آن، میلیونها موضوع مهم بالقوه وجود دارند؛ اما موضوعات ویژه ای هستند که ضرورت انجام پیدا می کنند.

یک. ضرورت تحقیق در عمل

اهمیت و ضرورت به دنبال پاسخگوئی به این پرسشاست که اگر این مسئله حل شود چه آثاری بر آن مترتب است و چه مشکلاتی حل به تبع آن حل می گردد. می توان از طریق ارایه خلاصه ای از نوشته های صاحب نظران و خبرگان آگاه – که موضوع را ضروری می دانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند به ضرورت تحقیق را به اثبات رسانید و یا درباره آن استدلال کرد. ارایه آمار و ارقام از رویدادها و تأکیدی که به وسیله متخصصان و صاحب نظران در یک زمان خاص یا مکان خاص صورت می گیرد، بیان کننده این است که تحقیق مورد نظر از ضرورت خاصی برخوردار است. و به عبارت دیگر، تأثیر انجام تحقیق در حل مسائل بخش های مختلف جامعه و ایجاد تحول در یک جامعه خاص با حل مشکلات در یک مکان خاص بیان می شود.

یک پژوهشگر با نگارش بخش های اهمیت و ضرورت تحقیق خویش در حقیقت امور زیر را بیان می کند:
 • اول، آگاهی خود را نسبت به اهمیت و ضرورت موضوع نشان می دهد؛
 • دوم. استدلال های لازم جهت انجام تحقیق و صرف هزینه ها را توجیه می کند؟
 • سوم. ضرورت پرداختن به آن را از نظر زمان توضیح می دهد؛
 • چهارم. خواننده را نسبت به محتوای ارائه شده و تحلیل ها و بررسیهای حساس تر می کند.

متأسفانه امروزه در دانشگاهها و مراکز علمی که بودجه های پژوهشی کلانی اختصاص داده می شود و موضوعاتی بسیار پیچیده و گاهی اغواکننده انتخاب می شوند، اغلب محققین، نه تنها به اهمیت و ضرورت آنها اشاره نمی کنند، بلکه برای محقق، کارفرما، ناظر علمی، راهنما و مرکز و مؤسسه و دانشگاه محل انجام آن، هیچ گاه اهمیت و ضرورت انجام این کار و عمر بر باد رفته و هزینه های انجام شده، مورد توجه قرار نمی گیرد.

دو. آسیب شناسی ضرورت تحقیق

اول، متأسفانه اغلب تحقیقات و پایان نامه ها، در بخش اول، به خوبی تبیین نمی شوند.

دوم. بعضی محققین از طلاب یا دانشجویان، اگر هم به بخشی تحت عنوان اهمیت و ضرورت می پردازند، به ورطه جملات شعاری، کلیشه ای یا رونویسی از کار دیگران که پر از کلی گویی و مبهم نویسی است، می افتند.

سوم. بعضی نیز این دو مقوله (اهمیت و ضرورت) را از هم تفکیک نمی کنند.

چهارم. در برخی پایان نامه ها و پژوهش ها مشاهده می شود، که چون محقق با این دو مقوله (اهمیت و ضرورت) آشنا نیست، در مطلبی که نگاشته، اصلا به این دو مبحث نپرداخته و به نوعی، ادامه بیان مسئله با مقدمه است.

منبع: سید حسین اسحاقی

جهت خرید پرژه آماده کلیک کنید

جهت مشاوره پایان نامه و ثبت سفارش کلیک کنید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *