در این فیلم آموزشی روش نگارش و انجام مقاله کلاسی در پنج بخش

(چکیده، مقدمه، روش، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری) بیان شده است. چکیده شامل چهار بخش هدف و اهمیت، روش، یافته ها و نتیجه گیری میباشد. مقدمه مقاله کلاسی شامل مقدمه، بیان مساله، اهمیت و ضرورت پیشینه پژوهش و جنبه نو آوری می باشد.